RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Strzelcach Opolskich pod adresem ul. Budowlanych 6, 47-100 Strzelce Opolskie (zwanym dalej: SnRRPS ). Skontaktować można się z nami za pomocą poczty elektronicznej: cis-strzelce@wp.pl oraz telefonicznie +48 774639132

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie ze SnRRPS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SnRRPS i wykonania zawartej przez Ciebie ze SnRRPS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SnRRPS, a także wykonania ciążących na SnRRPS obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie ze SnRRPS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SnRRPS, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SnRRPS działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SnRRPS ciążącego na SnRRPS obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

4) SnRRPS jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami SnRRPS). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom SnRRPS na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy SnRRPS a Podwykonawcami SNRRPS. Ponadto SnRRPS jest zobowiązane do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie ze SnRRPS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SnRRPS, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie ze SnRRPS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SnRRPS. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl