Jak zostać uczestnikiem CIS

Informacje ogólne

Osoba, która spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym przedstawione w zakładce >> Kto może zostać uczestnikiem zajęć Centrum Integracji Społecznej <<jest kierowana do CIS na podstawie
PIERWSZY KROK
1)  własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej
przedstawiciela ustawowego
W celu wypełnienia wniosku należy się zgłosić do Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich  lub zapytać pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
DRUGI KROK
Wniosek, o którym mowa w kroku pierwszym, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego). W przypadku osób uzależnionych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, warunkiem przyjęcia do Centrum jest zakończenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.
TRZECI KROK
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby ośrodka pomocy społecznej
CZWARTY KROK
Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
 Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl