Kto może zostać uczestnikiem CIS

Informacje ogólne

Zajęcia  Centrum  Integracji  Społecznej  adresowane  są  w szczególności do:
1) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej rok zarejestrowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy,
2) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
3) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
4) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
5) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Przepisów  ustawy  o  zatrudnieniu  socjalnym  nie  stosuje a  co  za  tym  idzie w  zajęciach  CIS  brać  udziału  nie mogą  osoby  które  mają  prawo  do:
1) zasiłku dla bezrobotnych,
2) zasiłku przedemerytalnego,
3) świadczenia przedemerytalnego,
4) renty strukturalnej,
5) renty z tytułu niezdolności do pracy,
6) emerytury,
7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 
Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl