Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej jest prekursorem działań w obszarze ekonomii społecznej przejętym od Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich.
Wcześniejsze doświadczenia osób aktualnie związanych z działalnością SnRRPS zajmujących się reintegracją społeczną i zawodową w realizacji zadań pomocy skierowanych dla osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, niepełnosprawnych - poprzez prowadzenie form opieki stacjonarnej dla ww. grup społecznych oraz pierwszego na terenie województwa Opolskiego Klubu Integracji Społecznej - pozwoliło na rozpoczęcie procedury ubiegania się o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Wojewody Opolskiego. Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich otrzymał pozytywna opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej realizuje założony zakres programu zatrudnienia socjalnego poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Reintegracja zawodowa, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, przebiega w warsztatach zawodowych.
Rezultatem działalności Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich jest po okresie uczestnictwa w Centrum podjęcie pracy przez uczestników warsztatów u pracodawcy, w Centrum lub podjęcie własnej działalności gospodarczej (spółdzielnie socjalne).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
Władze Stowarzyszenia
Przewodniczący Zarządu  -  mgr Marta Weber
Zastępca Przewodniczącego Zarządu  - mgr Bożenna Obrusznik
Sekretarz Zarządu  -   Elżbieta Jaworska 


Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl